SPB ESTONIA ÕIGUSBÜROO

Meie teenused

SPB Estonia juristidel on aastatepikkune kogemus ja tohutu hulk edukalt lahendatud perevaidlusi, mis on seotud lapse elatisraha sissenõudmise, abielulahutuse, ühisvara jagamise või laste hoolduseõigusega seotud kompleksküsimustega. Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine pereõiguse küsimustes
 • Projektide koostamine ja kehtivate abielulepingute analüüs
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud elatisraha (alimentide) sissenõudmisega
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud abielulahutuse ja ühise abieluvara jagamisega
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud lapsega suhtlemise korra kehtestamisega ja/või alaealiste üle ühise eestkoste lõpetamisega
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud pärandvaraga
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud eestkoste seadmisega
 • Klientide huvide esindamine asjades, mis on seotud päritolu kindlakstegemise ja kande vaidlustamisega perekonnaseisuaktides
 • Välismaalasega abiellumiseks vajalike kohtudokumentide vormistamine (kohtu luba abielu sõlmimiseks).

Eraõiguse haru, mis reguleerib toiminguid kaubandustegevuse valdkonnas, sealhulgas äriettevõtete asutamist ja juhtimist, koosolekute läbiviimise korda, aktsiate ja osade müüki, ettevõtete ühinemist ja eraldamist, samuti teisi toiminguid äriregistris. Meie büroo võib teid aidata järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine ja äriregistriga, äriõigusega seotud küsimuste kompleksne
 • Äri- ja mittetulundusühingute, filiaalide asutamine
 • Olemasolevate ettevõtete struktuuri muutmine
 • Vaidluste lahendamine omanike vahel
 • Juhatuse koosseisu muutmine
 • Klientide huvide esindamine kohtuväliselt ja kohtumenetluses
 • Kontaktisiku teenuse osutamine ja aadressi registreerimine ettevõtte jaoks, kelle juhid ei ole Eesti residendid.

Edukaks äritegevuseks peavad tööhõivega seotud küsimused tekitama võimalikult vähe probleeme. Te võite usaldada tööõiguse valdkonna ekspertide meeskonda nii ebastandardsetes olukordades kui ka igapäevastes tööküsimustes, meie büroo võib aidata järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine tööõiguse küsimustes
 • Töölepingute koostamine ja lepingute sõlmimine erineva vastutustasemega juhtidega, samuti muude töösuhteid reglementeerivate dokumentide koostamine: töösisekorraeeskiri, ametijuhendid, materiaalse vastutuse lepingud, konkurentsikeelu ja mitteavaldamise kohustuse lepingud; töötajate isikuandmete kaitse
 • Sõlmitud töölepingute analüüs ja Kliendi huvide kaitsmine kõiki esitatud dokumente arvesse võttes ja kasutades selleks Eesti tööseadusandlusega sätestatud õiguskaitse meetodeid
 • Töötaja või tööandja huvide esindamine töösuhetest tulenevate konfliktolukordade lahendamisel, läbirääkimistel, tööinspektsioonis või kohtus
 • Töökomisjoni otsuste vaidlustamine
 • Diskrimineerimise ja korporatiivse ühenduse õigusvastase tegevusega seotud küsimused
 • Reorganiseerimine ja töötajate üleviimine
 • Kollektiivsed ja individuaalsed vallandamised.

Meie büroo juristidel on aastatepikkune töökogemus migratsiooniseadusandluse valdkonnas. Meie büroo võib teid aidata järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Eestis viibimise legaliseerimine;
 • elamisloa taotlemine ja selle pikendamine;
 • Eestis lühiajalise töötamise registreerimine;
 • Eesti kodakondsusega seotud küsimused;
 • klientide huvide esindamine kohtuvälises menetluses ja kohtumenetluses.

Meie büroo juristid ei saa mõjutada Politsei- ja Piirivalveameti otsust teie poolt esitatud taotluse osas. Kuid me saame garanteerida tehtud töö ja esitatud dokumentide kõrge kvaliteedi, individuaalse lähenemise lahenduse otsimisel, mis võimaldab saavutada positiivse tulemuse teel püstitatud eesmärgi saavutamisele.

Õigusvaldkond, mis kujutab endast õigusnormide kogumit, mille eesmärgiks on reguleerida ühiskondlikke suhteid täitevvõimu organitega, samuti organisatsioonisisese iseloomuga suhteid ettevõtetes, asutustes, organisatsioonides. Meie büroo võib teid aidata järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine haldus- ja menetlussuhte valdkonnas;
 • Liiklusõnnetus tagajärjel tekitatud kahju hüvitamine;
 • Huvide esindamine õigussuhetes või vaidluste korral riigi- ja munitsipaalvõimu organitega;
 • Otsuste vaidlustamine: kaebuse esitamise tähtaja kontrollimine, dokumentide ja seadusandluse analüüsimine, kaebuse põhjendatuse kindlaksmääramine ja selle koostamine;
 • Materiaalse ja moraalse kahju sissenõudmine.

See õigusharu käsitleb tehingute sõlmimist, tööhõivet, suhteid pankadega, eluaseme väljaüürimist jms. Mistahes äritegevus, mille aluseks on professionaalsus, kasumlikkus ja asjatundlikkus, eeldab tõsist suhtumist erinevat liiki lepingute allkirjastamisse ja ilma lepinguõiguse kasutamiseta ei ole seda lihtsalt võimalik endale ette kujutada. Dokumentide koostamise kvaliteedist sõltub riskitase ja võimalike vaidluste positiivse lahendi perspektiivsus. Meie spetsialistid on valmis abistama mistahes keerukusastmega lepingute koostamisel ja analüüsimisel, samuti looma dokumentide paketi, mis võimaldab reguleerida suhteid nii ettevõtte sees kui ka väliseid ärisuhteid. Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine lepinguõigusega seotud küsimustes
 • Erineva keerukusastmega lepinguprojektide koostamine
 • Lepingute analüüs
 • Rahvusvahelise õiguse ja rahvusvahelise kohtualluvuse küsimuste analüüs
 • Pretensioonide ja hagiavalduste koostamine vastavalt lepingulistest suhetest tulenevatele nõuetele
 • Kliendi huvide esindamine kohtueelses menetluses ja kohtumenetluses.

Lepitusmenetlus – see on üks vaidluste alternatiivse reguleerimise viisidest, vabatahtlik protsess, mille käigus sõltumatu isik (lepitaja) tagab osapoolte vahel suhtluse, eesmärgiga aidata leida vaidlusküsimustele lahendus. Ta pakub osapooltele, kelle vahel on lahkarvamused, head võimalust kohtuväliseks kokkuleppeks. Vahendaja (lepitaja) roll piirdub protseduuri juhtimisega, mille eesmärgiks on hoida ära võimalikud vaidlused, samuti lepituskokkuleppe ettevalmistamiseks vajalike vahepealsete dokumentide ja protokollide vormistamisega. Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine lepitusmenetluse küsimustes
 • Lepitusmenetluse protseduuri juhtimine, võimalike vaidluste ärahoidmine
 • Läbirääkimiste korraldamine ja pidamine
 • Lepituskokkuleppe ettevalmistamiseks vajalike vahepealsete dokumentide ja protokollide vormistamine
 • Lepituskokkuleppe vormistamine
 • Kokkuleppe tunnistamine täitedokumendiks.

need on süüteod, mida on kirjeldatud EV väärteomenetluse seadustikus. Tüüpilisteks väärtegudeks on mitmesugused korrarikkumised (nt liikluseeskirjade rikkumine, looduses tuleohu tekitamine, avaliku korra rikkumine), õigusrikkumised, mis on seotud maksude ja tolliga (nt maksukohustuse varjamine, ümbrikupalga maksmine, tubakatoodete ebaseaduslik käitlemine ja müümine), keskkonnaga seotud õigusrikkumised (nt jäätmete ebaseaduslik ladustamine, keskkonna reostamine jne). Meie büroo pakub abi järgmiste ülesannete lahendamisel:

 • Nõustamine väärteomenetlusega seotud küsimustes
 • Kaebuste koostamine ja haldusorganite poolt kohtuväliselt määratud karistusotsuste vaidlustamine
 • Kliendi huvide kaitsmine väärteomenetluse ajal kohtuvälise menetluse staadiumis ja esimese astme kohtutes .