Majandusarvestus ja audit

Meie teenused


Meie portfelli kuuluvad järgmised teenused:

·         Raamatupidamise sisseseadmine, eeskirjade ja kontoplaanide koostamine;

·         Dokumentide töötlemine (müügiarved, ostuarved, pangakanded jne);

·         üldine raamatupidamine;

·         aastaaruannete koostamine;

·         kohustuslike aruannete koostamine ja esitamine, nt aruanded statistikaametile, Eesti Pangale ja finantsinspektsioonile jms

·         palgaarvestus ja -aruandlus ning palkade väljamaksmine;

·         põhivarade arvestus;

·         maksudeklaratsioonide täitmine ja esitamine;

·         kokkuleppelised või valitud raamatupidamis- ja aruandlusteenused;

·         raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine;

·         raamatupidamise järelevalve ettevõtetes;

·         raamatupidamisprotseduuride analüüs eesmärgiga anda nõu, kuidas süsteemi paremaks muuta ja riske maandada;

·         konsulteerimine konkreetsetes raamatupidamisküsimustes.

 

 

 

Vastame meeleldi tekkinud küsimustele ja leiame alati Teie jaoks parima lahenduse!Audit on kindlustandev töövõtt, mille soovitavaks tulemuseks on aruanne, kus audiitor annab teada, et
raamatupidamisaruanne kajastab olulises osas õigesti ja õiglaselt ettevõtte finantsseisundit, tulemust ja rahavooge. Auditi
kohustus on sätestatud seadusega.
Auditi käigus kontrollib audiitor aastaaruande vastavust raamatupidamistavale, maksuarvestusprintsiipide rakendamist nii palju
kui on aastaaruande kui terviku seisukohalt vajalik ning veendub, et kolmandad osapooled saaksid aastaaruannet lugedes
ettevõtte finantsnäitajatest adekvaatse pildi. Audiitor keskendub olulistele finantsnäitajatele, et anda oma tööga mõistlik
kindlus.
Audiitor ei võta juhtkonnalt vastutust ega anna sajaprotsendilist kindlust. Audiitor ei koosta kliendi aastaaruannet, sealhulgas ei
vali ettevõttele arvestuspõhimõtteid, ei anna raamatupidamislikke hinnanguid, ei tööta välja sisekontrolli süsteemi ega anna
kõikehõlmavat hinnangut selle toimivuse kohta. Audiitor ei teosta maksuauditit, ei kontrolli raamatupidaja töö perfektsust, ei
pane kokku rahavooge ega koosta konsolideerimise tabelit.

Ülevaatus pakub auditiga võrreldes väiksemat kindlustunnet. Audiitori läbiviidavad protseduurid piirduvad analüütiliste testide
ja võtmeisikute intervjueerimisega, raamatupidamises kajastatud andmeid ning finantsaruande koostamise
kontrolliprotseduure põhjalikult ei kontrollita. Seetõttu on ülevaatus ka reeglina mõnevõrra odavam. Auditi võivad
ülevaatusega asendada keskmise suurusega osaühingud ja väiksemad avalikud sihtasutused, vastavad kriteeriumid on
sätestatud seaduses.

Lisaks:
Muud auditeerimisstandardite alusel osutatavad teenused võivad olla n.-ö kindlustandvad (näiteks mitterahalise sissemakse
hindamise kontrollimine või pakendiaudit) või suunatud erinevatest asjaoludest, tehingutest või toimingutest parema ülevaate
saamiseks (erikontroll, muud kokkuleppelise ulatusega finantsinfo kontrollid, riskianalüüsid, kontrollide efektiivsuse
hindamised).
Muud audiitorfirmade pakutavad lisateenused on näiteks maksunõustamine, erinevad äriarenduse, riskijuhtimise ja
strateegianõustamised, raamatupidamiskäsitlused, infotehnoloogia, juriidika jms. Audiitorfirmade konkurentsieelis nende
teenuste pakkujana põhineb asjaolul, et hea audiitor tunneb süvitsi organisatsiooni finantstegevust ja tegutsemisloogikat, mis
teeb lihtsamaks ja efektiivsemaks asjakohase nõu andmise väga paljudes äriedu seisukohalt olulistes valdkondades. Seejuures
peab audiitor mõistagi kinni pidama asjakohastest konfidentsiaalsuse ja sõltumatuse nõuetest.